"Do you get it?", returned to

The Netherlands and our

Amsterdam mailman told us
"Herkent u 'm?" is weer in
the question of the previous
Nederland en volgens onze
TyP was to easy. He dragged
Amsterdamse postbode was de
in the bags stuffed with mail
opgave in de vorige TyP te
and out of all the good
makkelijk. Zakken vol post
entries, he picked the winner:
sleepte hij aan en uit de vele
Mr Kraft from Basel,
goede inzendingen koos hij de
Switzerland, who wrote us,
winnaar: Mr. Kraft uit Basel,
"It's that award named after
Zwitserland. Hij schreef ons in
the dead Dutch designer Mr
het Engels, "It's that award
Zwart: `De Piet Zwart Prijs'.
named after the dead Dutch
Very funny. I don't recognize
designer Mr Zwart: `De Piet
the typeface used, because
Zwart Prijs'. Very funny. I don't
the Swiss mostly apply the
recognize the typeface used,
Helvetica. As a reward I like
because the Swiss mostly apply
to meet you some time. Keep
the Helvetica. As a reward I
up the good work. Suss,
like to meet you some time.
Daniel." Daniel Kraft, the
Keep up the good work. Suss,
winner, of course.
Daniel." Daniel Kraft, de win-
.
naar, natuurlijk.
Your solutions to Christiaan
Uw oplossingen naar Chris H.
Vermaas, fax +31 20 627
Vermaas, fax 020 627 4857,
4857, with mentioning "I get
onder vermelding van "Ik her-
it!". Among the good entries
ken `m!". Onder de goede
we will give away only one
inzendingen wordt één prijs
prize. To become the lucky
vergeven. Om de gelukkige
one send us the name of the
winnaar te worden moet u aan
typeface of the shown sign,
ons opsturen de naam van het
with the name of the designer
lettertype van het getoonde
and that what you have to say
teken met de naam van de ont-
about it. At last you have to
werper en dat wat u er nog
mention what kind of prize
over te zeggen heeft. Tenslotte
you like to win with it. Those
moet u nog vermelden wat voor
are the rules and we wish you
prijs u ermee wil winnen.
success.
Dat zijn de regels en wij wensen u
.
succes.

©1995 TYP/Typografisch Papier and the author

TYP-FRONT|| GOT IT!? ANWERS