TYP 2.0 FRONT | | Answers

©1995 TYP/Typografisch Papier and the author

TYP 2.0 FRONT | | Answers

©1995 TYP/Typografisch Papier and the author


"Herkent u `m?" is weer terug gekeerd in cyberspace, daar alwaar

geen daar is. Dat is ook de reden waarom we onze postbode niet vaak

meer hebben gezien met zijn `moleculenpost'. Aldaar zijn electronen,

en velen oplossingen werden dan ook electrisch aan ons toegezonden.

Daaruit bleek dat onze opgave in de vorige Typ een moeilijke was.

Een greep uit de inzendingen. Volgens een Amerikaanse meneer was de

getoonde letter er één van de letterontwerper Roger Excoffon, die

hij nog recent een broodje had zien zitten eten onder een brug in

zijn stad. Nou, dat is een beetje dom, want onze Roger is al jaren

dood, was een Fransman en at dus aan tafels met mes en vork.

Een mevrouw uit Taiwan dacht met "Een reisje naar Amsterdam" het

antwoord op alle drie de vragen te hebben gevonden. Ook een grapjas

met een kort "Ik herken `m!" moeten we herinneren aan het regelement,

voordat we ook maar één prijs kunnen vergeven. Dat geldt ook voor

die mevrouw, helemaal uit Groningen, die zelfs zonder iets te zeggen

weer onze `site' verliet. Jammer. Ook jammer van die meneer -zeker een

kunstenaar- die ons toezond "I just don't get it (and you told me)".

En jammer van "Off the net, this really sucks shit" en "Please shut down,

and recycle those electrons".
Maar natuurlijk ontvingen wij ook die gebruikelijke aanmoedigingen,

zoals: "I love your quiz!", "`Do you get it?', you're really my favorite

cyber space cadets!" en de verkeerd verbonden "Hey Chris, you're

my nigger!". Tenslotte, vanaf de Amerikaanse Oostkust, ontvingen wij

dit korte Engelse electronische bericht: "I do get it!. 1: The typeface is

called `Asphalt Black'. 2: I made it. 3: I like it. 4: I want money". Direct

gebeld. "Met `Herkent u `m?, u heeft gewonnen en wat een prachtige

letter heeft u gemaakt. Wat dacht u ervan als wij u, als de onder-

scheiding, gaan betalen voor onze illegale copie van die letter?"

"Cool", antwoordde de man die ons eens vertelde dat "A type face, it's

what the voice of a person speaking looks like". Kortom, Tobias

Frere-Jones, uit Boston, de winnaar. Uw oplossingen voor de volgende

"Herken u `m?" naar Chris H. Vermaas [fax 020 627 4857] onder ver-

melding van "Ik herken `m!". Onder de goede inzendingen wordt één

prijs vergeven. Om de gelukkige winnaar te worden moet u aan ons

opsturen de naam van het lettertype van het getoonde teken met de

naam van de ontwerper en dat wat u er nog over te zeggen heeft.

Tenslotte moet u nog vermelden wat voor prijs u ermee wil winnen.

Dat zijn de regels en wij wensen u succes.

"Do you get it?", returned into cyber space, over where, there is

no there. That's also the reason why we didn't see our mailman

so often, delivering his `molecule-mail'. There are electrons,

and for that reason many entries were sent to us the electronic

way. They informed us the previous TyP question was a hard

one. A selection from the entries. According to a mister from

the United States the shown typeface was from the typeface

designer Roger Excoffon, whom he recently saw eating a slice

of bread under a bridge. Now, that's a bit stupid! Roger has been

dead for many years. Being French he ate at tables with silverware.

A lady from Taiwan was hoping to solve all three

questions with the answer "A trip to Amsterdam". Also a joker,

with a short "I got it!", we have to remember the regulations

before we can give away any prize. That's also the case with that

lady, all the way from Groningen, who left our `site' again without

even mentioning a thing. Too bad. Also too bad for that

mister - an artist for sure- who sent us "I just don't get it (and

you told me)". And too bad for "Off the the net, this sucks shit"

and "Please shut down,
and recycle those electrons". But of course we received the usual

encouragements like: "I love your quiz!", "`Do you get it?', you're

really my favorite cyber space cadets!" and the disconnected

"Hey Chris, you're my nigger!". Finally from the American East

coast we received this short English electronic message: "I do

get it!. 1: The typeface is called `Asphalt Black'. 2: I made it. 3: I

like it. 4: I want money". We called right away. "Do you get it! speaking,

you won and what a beautiful typeface you did make. How

about paying us for the illegal copy of the typeface as a

reward?" "Cool", replied the man who told us once that "A type

face, it's what the voice of a person speaking looks like". In

short, Tobias Frere-Jones, from Boston, the winner. Your solutions

for the next "do you get it?" to Christiaan Vermaas [fax

+31 20 627 4857] mentioning "I get it!". From the good

entries we will give away only one prize. To become the lucky

one, send us the name of the typeface of the shown sign, with

the name of the designer and what you have to say about it.

Lastly you have to mention what kind of prize you would like to win.

Those are the rules and we wish you success.


TYP 2.0 FRONT

©1995 TYP/Typografisch Papier and the author

TYP 2.0 FRONT

©1995 TYP/Typografisch Papier and the author